ส่งเสริมคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมือง

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

Friday, 26 October 2012

โพลชี้ผู้ว่าฯกทม.ยุค AEC ต้องกล้าคิด--แก้ปัญหาไว

ที่มา Voice TV

 โพลชี้ผู้ว่าฯกทม.ยุค AEC ต้องกล้าคิด--แก้ปัญหาไว


นิด้าโพล ชี้ คนกรุงต้องการ ผู้ว่าฯ กทม. ในยุค AEC กล้าคิดกล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาฉับไว ที่สำคัญมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้บริหารและนักจัดการที่ดี

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ผู้ว่าฯ กทม. ในยุค AEC" ระหว่างวันที่ 9-24 ตุลาคม 2555 จากประชาชนทั่วกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,494 หน่วยตัวอย่าง โดย ผลสำรวจคุณสมบัติของผู้ว่าฯ กทม. ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC นั้น พบว่า ชาว กทม. ร้อยละ 52.00 ต้องการผู้ว่าฯ กทม. ที่กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาฉับไว มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 49.10 ระบุว่า ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม ร้อยละ 34.30 ระบุว่า ต้องมีความรู้ความสามารถ และอีกร้อยละ 24.20 ต้องเป็นผู้บริหารและนักจัดการที่ดี

Source :  News  Center / INN /  VocieTV (Image)
26 ตุลาคม 2555 เวลา 10:31 น.