ส่งเสริมคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมือง

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

Saturday, 18 February 2012

ชมภาพ นายกฯปู ที่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ จ.ปทุมธานี 17ก.พ.55

ที่มา thaifreenews

โดย น่ารัก ก็ไม่บอก(17 ก.พ.) เวลา 11.00 น. ภายหลัง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้รับฟังผลการประชุมแผนงาน/โครงการป้องกันน้ำท่วมจังหวัดพื้นที่ปลายน้ำ (ตอนล่าง ได้แก่ นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครปฐม ปทุมธานี กรุงเทพฯ ) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปยังประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุง รักษารังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการคันกั้นน้ำพระราชดำริ การปรับปรุงและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โดยมีนายชวลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

อธิบดี กรมชลประทาน ได้กล่าวถึงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ซึ่ง เป็นด่านสุดท้ายที่ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างก่อนที่ปริมาณน้ำจะเดินทางถึงกรุงเทพฯ ด้วยลดปริมาณน้ำหลากที่ไหลลงสู่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ให้ออกทางแม่น้ำเจ้า พระยาและระบายลงสู่ทะเลอย่างต่อเนื่องว่า ปัจจุบันกรมชลประทานอยู่ในระหว่างดำเนินการ โดยในระยะเร่งด่วนจะดำเนินการ 2 ส่วน คือ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 12 เครื่อง สามารถสูบน้ำได้ 36 ลูกบาศก์เมตร/วินาที รวมทั้งจะปรับปรุงเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ที่มีอยู่เดิม 2 สถานี โดยเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำจากขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เป็นเครื่องสูบน้ำขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร/วินาที สถานีละ 6 เครื่อง รวม 12 เครื่อง สามารถสูบน้ำได้ 72 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวคาดจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2555 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้ถึง 108 ลูกบาศก์เมตร/วินาที คิดเป็นปริมาณน้ำที่ระบายน้ำสูงสุด/วันถึง 9.33 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน

ขณะ ที่ในระยะต่อไปกรมชลประทานมีแผนดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ เพิ่มเติม (สูบน้ำสองทาง) ในปีงบประมาณ 2555-2556 โดยจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 6 เครื่อง สามารถสูบน้ำได้ 36 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการออกแบบสถานีสูบน้ำซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2555 ก่อนจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี 2556 ทั้งนี้คาดว่าเมื่อแล้วเสร็จสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์จะสามารถระบายน้ำรวมกัน ได้ 144 ลูกบาศก์เมตร/วินาที คิดเป็นปริมาณน้ำ 12.44 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจะทำให้สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ตอนล่าง ทั้งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพฯได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันในช่วงฤดูแล้งยังสามารถใช้สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์สูบน้ำช่วยเหลือ พื้นที่เพาะปลูกในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ได้ด้วย

ส่วน คันกั้นน้ำพระราชดำริกรณีที่มีปัญหาบริเวณคลองสามวานั้น กรุงเทพมหานครและกรมชลประทานได้มีการหารือและเห็นพ้องที่จะเพิ่มคันกั้นน้ำ พระราชดำริ โดยในบริเวณพื้นที่กรุงเทพฯ จะไปดำเนินการที่คันกั้นน้ำคลองหกวาสายล่าง

นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง กล่าวถึงแผนป้องกันน้ำท่วมคลองประปาระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาว่า ได้เสริมความสูงและความแข็งแรงของแนวคันดิน ตลอดแนวคลองประปาจุดสำคัญคือบริเวณแนวคลองประปาจากสำแลถึงคลองน้ำบางเขน ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร ใช้งบประมาณของการประปาฯ 517 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างแปรงบฯ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3-4 เดือนข้างหน้านี้ ขณะเดียวกันหากดำเนินการดังกล่าวได้แล้วเสร็จแม้ไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำ ไม่เข้ามาประชาชนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวก็จะได้รับประโยชน์เช่นกัน โดยเฉพาะในเรื่องของการสัญจร รวมทั้งสามารถดูแลอุตสาหกรรมที่อยู่ติดกับบริเวณคลองประปาได้อีกด้วยด้วย

โอกาส นี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จะนำข้อเสนอและข้อห่วงใยเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของนายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือกับ กยน. และผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะนำแผนทั้งหมดลงไปดูในพื้นที่และบูรณาการร่วม กัน รวมทั้งจะพิจารณาในเรื่องของงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการด้วย